Zadania realizowane w projekcie

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Poznajemy latających mieszkańców Opolszczyzny”

Prowadzenie warsztatów i prezentacji multimedialnych dla uczniów i nauczycieli w zakresie wzajemnej zależności gatunków rodzimych w lokalnych siedliskach w utworzonych na zaadoptowanym poddaszu interaktywnych pracowniach i ścieżce edukacyjnej do zwiedzania ze stanowiskami z zawartością multimedialną. Uczestnicy zajęć (minimum 1100 osób) poznają biologiczną różnorodność Opolszczyzny i nauczą się jak ją szanować oraz jaką ma wartość dla naszego środowiska. W ramach wyposażenia stanowisk przewiduje się m.in.: witryny oszklone, plansze i plakaty, ekspozycje stałe (gabloty), pokazy na ekranach multimedialnych - projekcje fragmentów filmów, stanowisko 3D prezentujące Opolszczyznę z lotu ptaka, stanowisko prezentujące „domki” dla różnych gatunków owadów, stanowisko do budowy z „klocków” (elementów w kształcie plastra miodu) siedliska pszczół, kabinę dźwiękową do odsłuchiwania odgłosów zwierząt i owadów zamieszkujących nasz region, minikino do projekcji filmów dydaktycznych o tematyce bioróżnorodności, miejsce do prowadzenia zajęć biblioterapii w aspekcie edukacji dla zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania emocjom i poczuciu lęku przed owadami.
Adaptacja poddasza na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej (remont dachu, prace budowlane, zakup i montaż windy, adaptacja poddasza, w tym wykończenia i instalacja elektryczna oraz centralne ogrzewanie).

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Poznajemy latających mieszkańców Opolszczyzny”

Wizyty edukacyjne uczniów i nauczycieli w parkach krajobrazowych województwa opolskiego tj.: Stobrawski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”, Park Krajobrazowy „Góra ŚW. Anny”. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z zakresu różnorodności biologicznej prowadzonych przez doświadczonych prelegentów.

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Ekoszkoła - rola szkół w edukacji ekologicznej".

Organizacja 12 "zielonych szkół" po 3 dni każda (600 os. dzieci, młodzież i opiekunowie). Podczas warsztatów uczestnicy otrzymają lekcję nt. bioróżnorodności w ramach rodzimych gatunków zbóż, owoców i zwierząt hodowlanych oraz znaczenie bioróżnorodności w rolnictwie. Planuje się:
 • wizyty i szkolenia w edugospodarstwie, w lesie na ścieżce edukacyjnej, nad jeziorami Turawskimi – badanie stanu czystości wody
 • realizacja programu edukacyjnego dotyczącego zasadności i wagi zdrowego żywienia w oparciu o zdrową żywność, pozbawioną konserwantów, pochodzącą z terenów ekologicznie czystych, bez GMO,
 • poznawanie gatunków i znaczenia ziół i przypraw w tradycyjnej kuchni polskiej
 • samodzielne przygotowanie sałatek, kanapek, elementów przetwórstwa owocowo-warzywnego (owoce z sadu),
 • pieczenie ciasta - w oparciu o standardy zgodne zasadami zdrowego żywienia i higieny przygotowywania posiłków Przygotowanie zestawów przypraw wraz z opisem, znaczeniem i przykładami zastosowania
 • poznanie zasad oraz stosowanie w praktyce sztuki nakrywania do stołu i estetycznego podawanie posiłków
Utworzenie pracowni na potrzeby pokazów i kursów kulinarnych w zakresie edukacji ekologicznej w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach. Przewiduje się utworzenie 10 stanowisk pracy i wyposażenie ich w pomoce kuchenne, przybory i zastawę stołową. W ramach zadania planowany jest także zakup szklarni ogrodowej, skrzynek, ziemi i nasion/sadzonek do utworzenia herbarium (małego inspektu w ogrodzie w Niwkach).

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Ekoszkoła - rola szkół w edukacji ekologicznej".

 

Zorganizowanie 4. Festiwali ekologicznych dla uczniów i opiekunów (800 os.) W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie plenerów: fotograficzny i plastyczny połączonych z organizacją wystawy prac. Celem jest popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią, ochroną środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.  Plenery w swym założeniu mają propagować ideę związaną z ochroną rodzimej flory i fauny występującej na terenie województwa opolskiego. Plener fotograficzny w Niwkach – „Jak przyroda nas zachwyca tuż za miastem?” Jeden dla dzieci młodszych i jeden dla młodzieży – razem 100 osób. Plener malarski „Cztery pory roku w Niwkach” dla dzieci starszych – 100 dzieci. Planuje się również zorganizownie konkursu wiedzy ekologicznej dla dzieci w 2 grupach wiekowych – po 300 w każdej z grup Dla wszystkich szkół zaplanowano zakup i przekazanie "domków dla owadów" wraz z instrukcją samodzielnego montażu a dla osób wyróżnionych i laureatów konkursów zaplanowano nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci form aktywnych.

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Ekoszkoła - rola szkół w edukacji ekologicznej".

Przeprowadzenie 20 Szkoleń dla nauczycieli (gł. przedmiotów przyrodniczych) w zakresie zagrożonych siedlisk wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny (200 os. dorosłych).

Tematyka szkoleń obejmą wybrane zagadnienia dot. tematów:
 • podstawowa wiedza na temat bioróżnorodności
 • motywy ochrony bioróżnorodności
 • konwencja o różnorodności biologicznej
 • Krajowa Strategia Różnorodności Biologicznej
 • stan różnorodności biologicznej na Opolszczyźnie
 • bioróżnorodność w rolnictwie
 • system wymiany informacji o różnorodności biologicznej
 • zasoby bioróżnorodności
 • techniki fotografowania przyrody.

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Ekoszkoła - rola szkół w edukacji ekologicznej".

Przeprowadzenie 7 konferencji dla nauczycieli i pracowników organów prowadzących szkoły (350 osób dorosłych). Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematami dot. cennych zasobów bioróżnorodności oraz przydatnymi technikami fotografowania przyrody.

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności”

Seminarium metodyczne dla dyrektorów szkół i pracowników gmin (100 osób) z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w oparciu o zasady edukacji dla zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania zgodnych z neuronaukami.

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności”

Zagraniczne wizyty edukacyjne dla kadry kierowniczej szkół i pracowników jst w miejsca edukacji bezpośredniej. Możliwość poznania zasad i metod pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem wiedzy na temat edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w miejscach, gdzie stosowane są one z powodzeniem od wielu lat.

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności”

Cykl 10 spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin Opolszczyzny w zakresie lokalnej i ponadlokalnej bioróżnorodności (200 osób dorosłych). Celem tych spotkań ma być zwiększenie świadomości na temat różności biologicznej wśród członków społeczności lokalnej oraz zachęcenie do podejmowania realnych działań na rzecz jej ochrony np. poprzez założenie uprawy starych, wysokopiennych odmian drzew owocowych czy hodowli rodzimych ras zwierzą gospodarskich

Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności”

Event ekologiczny dedykowany uczniom, nauczycielom i przedstawicielom organów prowadzących szkoły. Planowane miejsce to Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu (500 osób)