REGULAMIN WYBORU SZKÓŁ DO WSPÓŁPRACY W RAMACH   PROJEKTU PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNO-INFORMACYJNYCH PN. „BIORÓŻNORODNOŚĆ OPOLSZCZYZNY Z LOTU PTAKA” ORAZ WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. RPOP.05.01.00-16-0011/16

 § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wyboru szkół do współpracy w ramach projektu Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej. RPOP.05.01.00-16-0011/16
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 3. Okres realizacji projektu : od 01.11.2017 do 31.10.2019
 4. Działania realizowane będą dla uczestników projektu tj. mieszkańców Opolszczyzny, w szczególności nauczycieli wszystkich typów głównie szkół podstawowych województwa opolskiego, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 niniejszego regulaminu.
 5. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

§ 2

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

 • Uczestnik projektu – nauczyciel w jednej ze szkół w szczególności szkoły podstawowej i gimnazjalnej województwa opolskiego.
 • UE – Unia Europejska,
 • EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • RPO WO 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
 • Strona internetowa projektu – http://bioeko.rzpwe.opolskie.pl
 • Organizator działań – RZPWE 

§ 3

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców Opolszczyzny w aspekcie bioróżnorodności województwa opolskiego.
 2. Założeniem projektu jest generowanie przez nauczycieli „efektu kaskady” czyli przekazywania zdobytej wiedzy i prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży , które nie brały udziału w projekcie.

§ 4 

KRYTERIA ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

 1. Zgłoszenie udziału w projekcie ma charakter otwarty i dobrowolny.
 2. Informacja na temat ww. projektu oraz rozpoczęcia wyboru placówek do współpracy w jego ramach wraz z kryteriami wyboru została:- zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji,
  – zamieszczona na stronie Facebook Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.
  – wysłana mailem do wszystkich szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego woj. opolskiego,
 3. Wybór placówek nastąpi na podstawie zgłoszenia szkół na formularzu zamieszczonym na platformie projektu pod adresem www.bioeko.rzpwe.opolskie.pl. do 14.02.2018r.
 4. Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy wyborze szkół do współpracy w ramach ww. projektu to:
  – pisemna informacja na temat realizowanych przez szkołę zadaniach związanych z ochroną środowiska lub bioróżnorodnością.
  – kolejność zgłoszeń,
 5. W przypadku nie osiągnięcia oczekiwanej ilości zgłoszeń, możliwe jest wydłużenie terminu naboru szkół.
 6. Informacja na temat wyłonionych do współpracy placówek/szkół zostanie ogłoszona na platformie projektu oraz przekazana drogą elektroniczną na podane w zgłoszeniach adresy do kontaktu.

REGULAMIN WYBORU SZKÓŁ_